Genvoya добавен към препоръчваните комбинации за първа линия терапия в САЩ

 Genvoya – комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща elvitegravir 150 мг/cobicistat 150 мг/emtricitabine 200 мг/tenofovir alafenamide 10 мг (EVG/COBI/FTC/TAF), получи разрешение за употреба в САЩ на 5 ноември 2015 г. Това е първата лицензирана комбинирана таблетка с фиксирана доза, която съдържаща новата форма на tenofovir - tenofovir alafenamide (TAF).

Въз основа на данните за ефикасността и безопасността, на 18 ноември 2015 г. комбинацията elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide бе добавена към Препоръчваните комбинации за първа линия терапия в САЩ при възрастни и подрастващи с изчислен креатининов клирънс ≥ 30 мл/мин.
 
Тук можеш да се запознаеш с последната актуализирана версия на Американските препоръки за лечение на ХИВ инфекция при възрастни и подрастващи от месец април 2015 г.

Източник: AIDSinfo

Публикувана от rosen - събота, 28 ноември 2015 - 16:09:32изглед за печат

 
САЩ и Европа разширяват индикациите за приложение на Harvoni при пациенти, коинфектирани с ХИВ

Промени в индикациите за приложение на Harvoni в САЩ

На 12 ноември 2015 г. Американската агенция за храните и лекарствата издаде разрешение за разширяване употребата на Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir) за лечение на пациенти с хроничен хепатит С (HCV), инфектирани с генотипове 4, 5 и 6 на вируса и за лечение на HCV при пациенти, коинфектирани с ХИВ. До момента Harvoni бе лицензиран за лечение на HCV при възрастни, инфектирани само с генотип 1 на вируса. Също така, комбинацията Harvoni плюс ribavirin (RBV), прилагана в продължение на 12 седмици, бе одобрена като алтернатива на терапията от 24 седмици с Harvoni при пациенти с цироза, инфектирани с генотип 1 на HCV и с опит в лечението.

Данни за пациентите, коинфектирани с ХИВ и хепатит С

Пациентите с коинфекция ХИВ/HCV съставляват приблизително 30% от общия брой на инфектираните с ХИВ в САЩ. В сравнение с моноинфекцията с HCV, коинфекцията ХИВ/HCV се свързва с повишен риск от развитието на цироза и последващи усложнения от настъпването на чернодробна болест в краен стадий и хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб).  

Разрешението за употреба на Harvoni при пациенти с коинфекция ХИВ/HCV е подкрепено от данните от откритото проучване ION-4 във Фаза 3, при което е извършена оценка на лечение с Harvoni в продължение на 12 седмици при пациенти, инфектирани с HCV генотипове 1 или 4  и коинфектирани с ХИВ. Данните показват, че 96% (321/335) от пациентите постигат траен вирусологичен отговор (неоткриваем вирусен товар три месеца след края на лечението, SVR12). В проучването вземат участие терапевтично наивни по отношение на HCV (45%) и пациенти с опит в лечението на HCV (55%), включително и пациенти с компенсирана цироза (20%). Преобладаващата част от пациентите приемат една от следните три антиретровирусни комбинации за лечение на ХИВ: tenofovir disoproxil fumarate (TDF)/emtricitabine в комбинация с efavirenz (Atripla), raltegravir или rilpivirine (Complera).

Най-честите нежелани реакции (сред поне 10% от пациентите) са главоболие (20%) и умора (17%).

Промени в индикациите за приложение на Harvoni в Европа

Европейската агенция по лекарствата също одобри наскоро актуализация в листовката на Harvoni, като разреши прилагането на лечение с по-кратка продължителност с Harvoni в комбинация с RBV. По-конкретно, става въпрос за употребата на Harvoni плюс RBV за 12 седмици при пациенти, инфектирани с HCV генотипове 1 и 4 с компенсирана цироза, с декомпенсирана цироза и след чернодробна трансплантация. Новата листовка съдържа данни, поддържащи употребата на Harvoni за 12 седмици също и при пациенти с генотипове 1 или 4, които са коинфектирани с ХИВ, и при пациенти с неуспех в лечението със sofosbuvir плюс RBV със или без пегилиран интерферон.

Източник: Gilead Sciences

Публикувана от rosen - понеделник, 16 ноември 2015 - 16:07:12изглед за печат

 
Рискът от инфаркт нараства с давността на ХИВ инфекцията, независимо от възрастта

Десет години след инфектирането с вируса, човек, живеещ с ХИВ, е изложен на приблизително два пъти по-висок риск от инфаркт на миокарда в сравнение с някой, току-що заразен с ХИВ, независимо от възрастта, на която настъпва инфектирането, и след вземане под внимание на ефектите на стареенето, показва анализ на 18 468 души, живеещи с ХИВ. Резултатите бяха представени по време на 15-тата конференция на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS), състояла се от 21 до 24 октомври 2015 г. в Барселона, Испания.
 
Давността на ХИВ инфекцията се смята за един от най-силните прогностични фактори за настъпване на инфаркт на миокарда, без значение дали лицето е с пълна вирусна супресия или с много висок вирусен товар. Все пак обаче специалистите са на мнение, че тежката имунна супресия увеличава риска. Освен това наличието на брой на CD4 клетките под 100/мм3 се свързва с приблизително четири пъти по-висок риск в сравнение с брой на CD4 клетките над 100/мм3.
 
Настоящото проучване е разработено, за да се определят кои фактори имат най-силна връзка с повишен риск от инфаркт на миокарда сред живеещите с ХИВ, и по-специално, по какъв начин ХИВ инфекцията е възможно да допринася за риска от инфаркт.
 
Предишни анализи на данните от кохортата D:A:D, чиято цел е анализиране на дългосрочните ефекти от антиретровирусното лечение, изказват предположение, че няколко антиретровирусни медикамента се свързват с повишен риск от инфаркт на миокарда, в това число abacavir (Ziagen, а също и в състава на Kivexa и Triumeq), indinavir (Crixivan) и lopinavir/ritonavir (Kaletra).
 
Най-новият доклад от кохортата D:A:D продължава да показва връзка между нуклеозидния аналог abacavir и повишения риск от инфаркт. Метаанализ на 23 проучвания, проведени преди 2010 г., установява, че както ХИВ инфекцията, така и приемането на антиретровирусно лечение се свързват с повишен риск от инфаркт. Според същия метаанализ по-продължителното лечение с протеазни инхибитори, особено lopinavir/ritonavir, умерено увеличава риска от инфаркт, както и продължаващото лечение с abacavir.
 
Източник: Aidsmap
 
 


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - неделя, 15 ноември 2015 - 15:57:30изглед за печат

 
Нов комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Genvoya, разрешен за употреба в САЩ

На 5 ноември 2015 г. Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) издаде разрешение за употреба на препарата Genvoya – комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща elvitegravir 150 мг/cobicistat 150 мг/emtricitabine 200 мг/tenofovir alafenamide 10 мг (EVG/COBI/FTC/TAF), за лечение на ХИВ при възрастни и подрастващи на възраст 12 и повече години, с минимално тегло 35 кг.
 
Genvoya получи разрешение за употреба както при пациенти, които досега не са приемали лечение за ХИВ (терапевтично наивни), така и като заместителна терапия на провеждано в момента антиретровирусно лечение при лица, постигнали вирусологична супресия със стабилна антиретровирусна комбинация, приемана в продължение най-малко на шест месеца и без анамнеза за терапевтичен неуспех и без наличието на мутации, свързани с резистентност към отделните компоненти на Genvoya.
 
Genvoya не се препоръчва при пациенти с тежко бъбречно увреждане (изчислен креатининов клирънс под 30 мл/мин), но медикаментът може да се прилага при пациенти с умерено бъбречно увреждане.
 
При пациенти с изчислен креатининов клирънс от 30 мл/мин или повече не се налага промяна в дозата на Genvoya. Genvoya не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас С по класификацията на Child-Pugh).
 
Препоръчителната доза на Genvoya е една таблетка веднъж дневно, приемана през устата с храна.
 
Оценката на безопасността и ефикасността на Genvoya при възрастни е извършена сред 3 171 участници в четири клинични проучвания. В зависимост от проучването участниците са получавали на случаен принцип Genvoya или друг вид разрешено от FDA лечение за ХИВ. Резултатите показват, че Genvoya e ефективна по отношение намаляване на вирусния товар и е сравнима с другите терапевтични комбинации.
 
Източници: FDA, Gilead Sciences


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - събота, 14 ноември 2015 - 08:25:00изглед за печат

 
Европа премахва броя на CD4 клетките като критерий за започване на лечение

Новите препоръки на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS) за лечение на ХИВ, представени по време на 15-тата конференция на Дружеството, състояла се от 21 до 24 октомври 2015 г. в Барселона, Испания, изравняват Европа с останалата част на света като посочват, че започване на антиретровирусно лечение трябва да се препоръчва на всеки независимо от броя на CD4 клетките.
 
За първи път от 2006 година насам всички международни препоръки за лечение на ХИВ постигат консенсус относно момента на започване на лечение. В синхрон с Американските препоръки за лечение на ХИВ, с препоръките за лечение на Световната здравна организация и Британската ХИВ асоциация, вече и Европейското клинично дружество по СПИН препоръчва за Европа започване на лечение да се предлага на всеки независимо от броя на CD4 клетките. Запазва обаче категорията „силно препоръчително” започване на лечение при хора, чийто брой на CD4 клетките при поставяне на диагнозата е под 350/мм3.

С какво да се започва лечение

По отношение на комбинацията от два нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ) като „гръбнак” на антиретровирусната терапия се дава превес на комбинацията tenofovir/emtricitabine (Truvada). Комбинацията abacavir/lamivudine (Kivexa) е част от състава само на една от 6-те препоръчвани комбинации за първа линия терапия – Triumeq, където е част от комбинирана таблетка с фиксирана доза.
 
В новото ръководство се препоръчват 6 комбинации за първа линия терапия. Четири от тях включват интегразен инхибитор (ИИ) като трети медикамент, една - ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (ННИОТ) и една – протеазен инхибитор, бустиран с ritonavir (ПИ/r).
 
Източник: EACS


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - сряда, 11 ноември 2015 - 08:20:00изглед за печат

 
Отиди на страница   <<        >>